سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر تالیف کتاب های ابتدایی و متوسطه نظری
 
كيفيت سايت گروه درسي آداب و مهارت های زندگی را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
عالی
خوب
متوسط
بدصفحه اول
شنبه 16 دي 1396  ساعت: 14:14
مهارتهاي زندگي:
مهارتهاي نظري و عملي مرتبط با رشد فردي، روابط بين فردي و فردي-اجتماعي است كه به انسان كمك مي كنند تا با چالش هاي زندگي روزمره، عاقلانه برخورد كند. كسب اين مهارتها موجب احساس شادماني و موفقيت در زندگي مي شود
راهنماي معلم پايه ي هشتم1393 - صفحه 135

معرفی گروه آداب و مهارت هاي زندگي و بنيان خانواده

آموزش هاي مرتبط با آداب و مهارت هاي زندگي و خانواده به عنوان فرصتي براي به كارگيري آموخته ها در موقعيت هاي واقعي زندگي و متناسب با تفاوت هاي فردي و شرايط و مقتضيات محلي، وظيفه آماده كردن فرد براي ورود آگاهانه و مسئولانه به زندگي و اجتماعي را بر عهده دارد. آداب و مهارت هاي زندگي مكمل يكديگر و هر دو به دنبال آموزش سبك و آيين زندگي اند.

تفكر و حكمت به دنبال ايجاد زمينه هايي براي تبيين فرايند تفكر و تعقل و چگونگي دستيابي به آن در انواع و اشكال مختلف(تفكر خلاق، نقاد، منطقي و تفكر همراه با مراقبه و عقل نظري و عملي) است.


دفعات بازديد: 21176
تعداد بازديدكنندگان: 19455